Felvételi eljárás

Felvételi eljárás - Általános információk

Iskolánkról

A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium hajdúdorogi székhelyintézménye a görögkatolikus szellemiséget szolgáló, komplex nevelési, oktatási és képzési feladatokat ellátó intézmény. Értékrendjét a humán nevelési elvekre, szilád erkölcsi normákra, a nemzetünk iránti elkötelezettségre alapozza. Hűen szolgálja a Hajdúdorogi Főegyházmegye által elvárt nevelési értékrendet, célokat, melyek a múlt hagyományira, a jelen innovációjára és a jövőben hasznosítandó tudásra épülnek. Nevelési gyakorlata a keresztény értékekre, a praktikus életszemléletre, a környezet megbecsülésére, az egyház megtartó erejére és a családra alapoz.

Felvételi pontszám meghatározása

4. évfolyamos gimnáziumi képzés esetén a felvételi pont:
 1. a matematika és magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszám (50%), és
 2. a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német), informatika, biológia, kémia, földrajz tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak (50%) összege.
5. évfolyamos technikumi képzés esetén a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német), informatika, biológia, kémia, földrajz tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege. Maximális pontszám 80 pont.
6. évfolyamos gimnáziumi képzés esetén a felvételi pont: az 5. évfolyam évvégi és a 6. évfolyam félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, természetismeret és informatika tantárgyak osztályzatainak összege. Maximális felvételi pontszám: 60 pont.

Központi írásbeli vizsga


A Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium hajdúdorogi székhelyintézménye a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés minden irányultságára jelentkezőnek kötelezően előírja az írásbeli felvételi vizsgát, amely a központilag kiadott egységes követelményekre épül.

Az írásbelit bármelyik középiskolában meg lehet írni, amelyik kötelezővé tette az írásbeli felvételit, és megszervezi azt, így iskolánkban is.

Az írásbeli feladatsor nem lexikális tudást mér matematikából és magyar nyelvből, hanem készségeket és képességeket. A feladatok megoldására mind a két területen 2x45 perc áll a tanulók rendelkezésére. Az írásbelit központi javítókulcs alapján javítjuk. Az eredményekről értékelőlapot állítunk ki a tanulók számára, amelyet az iskolában vehetnek át a kijavított dolgozatok megtekintésekor a tanulók.

Az eredményről kiállított értékelő lapot a felvételi jelentkezési lappal együtt kell eljuttatni a megjelölt iskolá(k)ba 2021. február 19-ig. Az írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2020. december 04. A jelentkezési lapok honlapunkról és az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők, illetve az általános iskolákban beszerezhetők.

A központi írásbeli időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra.
Pótnap (azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt, nem tudtak részt venni): 2021. január 28. 14.00 óra.


Amennyiben iskolánkba sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló jelentkezik, akkor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 40. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően járunk el, azaz amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

Tanulói észrevétel benyújtása az írásbeli vizsga miatt: tanuloi_eszrevetel-docx

Felvételi rangsor kialakítása

A felvételi rangsor a felvételi pontszám alapján kerül kialakításra.

Az azonos felvételi pontszámot elért tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:
1. a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük, azaz azonos pontszám esetén azt rangsoroljuk előrébb, aki lelkészi ajánlással rendelkezik,
2. ezt követően az azonos pontszámú tanulók esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetet,
3. ezt követően előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található,
4. ezt követően előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, akinek testvére a gimnáziumi vagy a technikumi képzésünkben tanult vagy jelenleg is tanul,
5. további pontegyezés esetén

4 évfolyamos gimnáziumi képzés esetén
 • emelt óraszámú műszaki irányultságú képzés esetén, akinek az informatika és matematika tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb, vagy
 • emelt óraszámú természettudományi irányultságú képzés esetén, akinek a biológia és a kémia tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb,
 • emelt óraszámú humán irányultságú képzés esetén, akinek a történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb,
 • emelt óraszámú angol nyelv irányultságú képzés esetén, akinek az angol nyelv tantárgy osztályzatainak összege nagyobb,
5 évfolyamos technikumi képzés esetén
 • mezőgazdasági technikus illetve szociális és rehabilitációs szakgondozó szakma esetében, akinek a biológia tantárgy osztályzatainak összege nagyobb,
 • vendégtéri szaktechnikus szakma esetében, akinek a földrajz tantárgy osztályzatainak összege nagyobb,
6. ezt követően előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, akinek a kötelező érettségi tantárgyak
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • történelem
 • idegen nyelv
tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb.

Felvételi eljárás - menete

Október 20-áig
A középfokú iskolák rögzítik a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait a KIFIR rendszerben illetve a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat és elhelyezik a felvételi tájékoztatójukat a KIFIR rendszerében.
 
Október 31-éig
Az általános iskolák tájékoztatják a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a középfokú felvételi eljárás rendjéről.
 
December 4-éig
 • A tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára.
 • A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől.
 • A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények fogadják a jelentkezéseket a központi írásbeli vizsgára.
Fontos:
 • Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja elő az általános iskola által meghatározott formában és az általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az iskolában.
 • Az egyéni jelentkezők január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).

2021. január 23. (szombat), 10.00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban.

2021. január 28. (csütörtök), 14.00 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban azon jelentkezők számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Fontos:
A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:
 • A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő 8 napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.
 • A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő 1. munkanapon 16.00 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén 1 napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.)
 • A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét 3 munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak.
 • A Hivatal a fenntartott észrevételt 8 napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Február 8-áig
A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények a Közfelvír rendszerben véglegesítik a központi írásbeli vizsgák eredményeit, valamint a vizsgázók jelenléti adatait, majd a Hivatal által meghatározott módon (Értékelő lap) értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

Február 19-éig
Egyéni jelentkező esetében:
 • az egyéni jelentkezők rögzíthetik jelentkezéseiket a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap),
 • továbbítják a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni, továbbá
 • továbbítják a tanulói adatlapot a Hivatalba. A tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.
Általános iskolai jelentkezés esetében:
 • az általános iskolák rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap),
 • továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni, továbbá továbbítják a tanulói adatlapokat a Hivatalba. A tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni,
 • ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről.

Március 16-áig
 • A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét.
 • A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel.
 • A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Március 22-23.
A jelentkezések módosításának lehetősége az általános iskolában, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
Fontos:
 • A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
 1. az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
 2. az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
 • Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!
 • A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
 1. az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
 2. azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.

Március 24-éig
 • A módosító tanulói adatlapokat a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén) el kell küldenie, illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatal címére.
 • A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

Április 30-áig
 • A középiskolák megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is.
 • A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet.

Június 1-éig
 • A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet.
 • A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet.
 • Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék.

 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés

Ideiglenes felvételi jegyzék

4 évfolyamos gimnázium képzés, Angol idegen nyelv irányultság (001): gimnazium_angol-pdf

4 évfolyamos gimnáziumi képzés, Természettudomány irányultság (002): gimnazium_termeszettudomany-pdf

4 évfolyamos gimnáziumi képzés, Műszaki irányultság (003): gimnazium_muszaki-pdf

4 évfolyamos gimnáziumi képzés, Humán irányultság (004): gimnazium_human-pdf

5 évfolyamos technikumi képzés, Mezőgazdasági technikus szakma (011): technikum_mez_tech-pdf

5 évfolyamos technikumi képzés, Vendégtéri szaktechnikus szakma (012): technikum_vend_szakt-pdf

5 évfolyamos technikumi képzés, Szociális és rehabilitációs szakgondozó szakma (013): technikum_szoc_szakg-pdf