Felvételi tájékoztató

A 2024/2025. TANÉVBEN INDÍTHATÓ KÉPZÉSEINK

4 évfolyamos gimnáziumi képzéseink

6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk

5 évfolyamos technikumi képzéseink

FELVÉTELI PONTSZÁM MEGHATÁROZÁSA

4 évfolyamos gimnáziumi képzés - ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

A felvételi pontszám az alábbi tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege (maximális pontszám: 100 pont):
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • történelem,
 • idegen nyelv (angol vagy német),
 • informatika,
 • biológia,
 • kémia,
 • földrajz.

4 évfolyamos gimnáziumi képzés - REÁL, HUMÁN, MŰSZAKI orientáció

A felvételi pontszám a hozott pontok és a szerzett pontok összege (maximális pontszám 200 pont):
 1. szerzett pontok:
  • a matematika és magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszámok összege (50%), és
 2. hozott pontok:
  • a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv (angol vagy német), informatika, biológia, kémia, földrajz tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak (50%) összege.

5 évfolyamos technikumi képzés

A felvételi pontszám az alábbi tantárgyak 7. évfolyam évvégi és 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege (maximális pontszám: 100 pont):
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • történelem,
 • idegen nyelv (angol vagy német),
 • informatika,
 • biológia,
 • kémia,
 • földrajz.

6 évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumi képzés

A felvételi pontszám az alábbi tantárgyak 5. évfolyam évvégi és 6. évfolyam félévi osztályzatainak összege (maximális pontszám: 60 pont):
 • magyar nyelv és irodalom,
 • matematika,
 • történelem,
 • idegen nyelv (angol vagy német),
 • informatika,
 • természetismeret.

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA

3
A Nagy Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium hajdúdorogi székhelyintézménye a 4 évfolyamos gimnáziumi képzés minden irányultságára jelentkezőnek kötelezően előírja az írásbeli felvételi vizsgát, kivételt képez az általános képzés, amely a központilag kiadott egységes követelményekre épül.

Az írásbelit bármelyik középiskolában meg lehet írni, amelyik kötelezővé tette az írásbeli felvételit, és megszervezi azt, így iskolánkban is.

Az írásbeli feladatsor nem lexikális tudást mér matematikából és magyar nyelvből, hanem készségeket és képességeket. A feladatok megoldására mind a két területen 2x45 perc áll a tanulók rendelkezésére. Az írásbelit központi javítókulcs alapján javítjuk. Az eredményekről értékelőlapot állítunk ki a tanulók számára, amelyet az iskolában vehetnek át a kijavított dolgozatok megtekintésekor a tanulók.

Az eredményről kiállított értékelő lapot a felvételi jelentkezési lappal együtt kell eljuttatni a megjelölt iskolá(k)ba 2024. február 21-ig. Az írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2023. november 30. A jelentkezési lapok honlapunkról és az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthetők, illetve az általános iskolákban beszerezhetők.

A központi írásbeli időpontja: 2024. január 20. 10.00 óra.
Pótnap (azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt, nem tudtak részt venni): 2024. január 30. 14.00 óra.

 
Amennyiben iskolánkba sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló jelentkezik, akkor amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

FELVÉTELI RANGSOR KIALAKÍTÁSA

A felvételi rangsor a felvételi pontszám alapján kerül kialakításra.

Az azonos felvételi pontszámot elért tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:
 1. a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük, azaz azonos pontszám esetén azt rangsoroljuk előrébb, aki lelkészi ajánlással rendelkezik,
 2. ezt követően az azonos pontszámú tanulók esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetet,
 3. ezt követően előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén található,
 4. ezt követően előnyben kell részesíteni azt a jelentkezőt, akinek testvére a gimnáziumi vagy a technikumi képzésünkben tanult vagy jelenleg is tanul,
 5. további pontegyezés esetén
4 évfolyamos gimnáziumi képzés esetén
 • emelt óraszámú műszaki irányultságú képzés esetén, akinek az informatika és matematika tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb, vagy
 • emelt óraszámú természettudományi irányultságú képzés esetén, akinek a biológia és a kémia tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb,
 • emelt óraszámú humán irányultságú képzés esetén, akinek a történelem és a magyar nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb,
 • általános képzés esetén, akinek az idegen nyelv tantárgy osztályzatainak összege nagyobb,
5 évfolyamos technikumi képzés esetén
 • mezőgazdasági technikus illetve szociális és rehabilitációs szakgondozó szakma esetében, akinek a biológia tantárgy osztályzatainak összege nagyobb,
 • vendégtéri szaktechnikus szakma esetében, akinek a földrajz tantárgy osztályzatainak összege nagyobb,
 • oktatási szakasszisztens szakma esetében, akinek a magyar nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak összege nagyobb.

FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETE

2023. október 20.
A középfokú iskolák rögzítik a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait a KIFIR rendszerben illetve a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat és elhelyezik a felvételi tájékoztatójukat a KIFIR rendszerében.
 
2023. november 30.
Amennyiben a kiszemelt tanulmányi terület esetén a középiskola az átvétel feltételeként előírta a központi írásbeli vizsgát, úgy a jelentkezőnek 2023. november 30-ig egyénileg kell jelentkeznie a vizsgára, közvetlenül az általa választott vizsgaszervező intézményben. A vizsgát a tanuló bármely vizsgaszervező intézményben megírhatja, függetlenül attól, hogy a későbbiekben tervezi-e benyújtani a felvételi kérelmét az adott intézménybe vagy sem.
Fontos:
a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást! Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezéssel.

2024. január 20. (szombat), 10.00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban.

2024. január 30. (kedd), 14.00 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban azon jelentkezők számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
Fontos:
A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:
 • A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő 8 napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.
 • A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő 1. munkanapon 16.00 óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén 1 napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.)
 • A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét 3 munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak.
 • A Hivatal a fenntartott észrevételt 8 napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.


2024. január 30. (kedd), 14.00 óra
Egyéni jelentkező esetében:
 • az egyéni jelentkezők rögzíthetik jelentkezéseiket a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap),
 • továbbítják a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni, továbbá
 • továbbítják a tanulói adatlapot a Hivatalba. A tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.
Általános iskolai jelentkezés esetében:
 • az általános iskolák rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók jelentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap),
 • továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú iskolákba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni, továbbá továbbítják a tanulói adatlapokat a Hivatalba. A tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni,
 • ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről.

2024. március 22.
 • A középfokú iskolák nyilvánosságra hozzák a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét.
 • A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel.
 • A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

2024. április 08-10.
A jelentkezések módosításának lehetősége az általános iskolában, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
Fontos:
 • A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
 1. az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
 2. az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
 • Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!
 • A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
 1. az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
 2. azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.

2024. április 10.
 • A módosító tanulói adatlapokat a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén) el kell küldenie, illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatal címére.
 • A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.

2024. május 02.
 • A középiskolák megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is.
 • A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egye