Iskolatörténet

Az egyetlen magyar görög katolikus középiskola oktatási stratégiájának meghatározásakor figyelembe vettük nemcsak a jelenleg érvényben lévő törvényeket és rendelkezéseket, hanem - és elsődlegesen - a történelmi gyökereket is.

Előzmények

Hajdúdorogon 1700-ban nyílt meg a görög katolikus iskola. Az oktató nevelő munka vallásos szellemben folyt egészen 1948-ig. A hajdú városok hagyományosan magas szintű iskolái számos, jelentős közéleti személyiséget, tanárt, politikust stb. adtak a város, a régió és az ország számára.
A Hajdúdorogi Líceum és Tanítóképző első tanévnyitó ünnepsége 1942. szeptember 13-án volt, ennek keretében Dudás püspök átadta az új iskolát a városnak. Beszédében, mintegy jóslatként, a következőket mondta:"Lelki szemeimmel már látom az iskola kapuján évtizedeken, századokon át kiáradó végzős növendékeket". Az állam a tanárok fizetésének 90 %-át vállalta, Hajdúdorog a fűtés, világítás költségeit, a tanárok nyugdíj-járulékának megfizetését, ezenkívül az iskolának adott 15 kat. hold földet. Az iskola felszerelését, könyvtárának és szertárának berendezését, a zeneoktatáshoz szükséges értékes hangszerek beszerzését elsősorban az egyházközségek, lelkészek és a hívek adományai tették lehetővé.

Hajdúdorog népfőiskolát állított fel Dudás püspök kezdeményezésére, a görög katolikus egyházközség képviseletének 1941. október 04-i határozata alapján. A város az intézmény számára épületet vásárolt és 45 kat. holdat adományozott. A felszerelést a hajdúdorogi hívek adták össze. A népfőiskolán kertészeti, szőlészeti mezőgazdasági tanfolyamokat és lelkigyakorlatokat rendeztek.

Görög Péter jelentős földterületével alapítványt hozott létre, amely az oktatásban résztvevő szegény gyerekeket segítette a továbbtanulásban.

Az egyházmegyének 1946-ban 2 óvodája, 52 elemi iskolája, 81 általános iskolája mellett egyetlen középfokú intézménye Hajdúdorogon működött.

A rendszerváltás követően

1991-ben II. János Pál pápa magyarországi látogatásának évében, Dr. Keresztes Szilárd, megyés püspök gimnáziumot, szakközépiskolát és diákotthont alapított a hajdúdorogi és onnan elszármazott értelmiségiek kezdeményezésére. Első igazgatója az iskolának Dr. B. Papp János volt.

Iskolánk jelene

A gimnázium feladatát úgy értelmezi, hogy lehetőséget biztosítson minden kimeneti irány számára, másképpen fogalmazva; Hajdúdorogra jöhessen az a diák, aki egyrészt a jogi, teológiai, bölcsész irányban kíván továbbtanulni, másrészt, aki műszaki, természettudományi, közgazdasági, orvosi, informatikai képzés iránt érdeklődik, és aki a művészeti oktatás irányában tehetséges és nyitott. Ezt a tehetséggondozással kívánjuk megvalósítani, így egyénre szabottan nyújtunk segítséget a sikeres felsőoktatási felvételire és egyetemen való helytálláshoz.

Nyelvvizsgára, ECDL vizsgára készítjük fel tanulóinkat. Sokan eljárnak a debreceni vagy a nyíregyházi egyetem felkészítő képzéseire, vagy itt helyben, Hajdúdorogon szervezzük meg ezeket.

A középiskola nem elit iskola szeretne lenni, ezért évfolyamonként "magas" létszámot, 105 főt iskoláz be, ugyanakkor az elmúlt évek bebizonyították, legjobbjaink állják a versenyt az "elit" iskolák diákjaival.

Az intézmény egyházi jellegének kialakításakor igen fontosnak tartotta azt a felismerést, hogy a görögkatolikus fiatalok egyház-tudatát, egyházhoz való tartozásának alapélményét a szent liturgia határozza meg, mivel a keleti liturgia a hit tanításának forrása és alapja, mert tartalmazza mindazt, amit az egyház tagjainak az üdvösséghez vezető úton hinniük szükséges. A liturgia közös éneklésre, cselekvésre indít, tevékeny keresztény életre ösztönöz. (Görög Katolikus Szemle)

A 2004/2005-ös tanévtől elindult a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, kettős céllal. Egyfelől lehetőséget biztosítani az átlagosnál jobban terhelhető tanulók számára képességeik hatékonyabb kibontakoztatására, másrészt egyéni tehetségük kibontakoztatására.

2006. szeptember 1-n a Hajdúdorogon található görög katolikus oktatási intézmények összevonásával létrejött a GÖRÖG KATOLIKUS OKTATÁSI KÖZPONT, mint közös igazgatású, többcélú közoktatási intézmény. Ugyanebben a tanévben beindult a technikumban a vendéglátóipar ágazati képzés is vendégtéri szaktechnikus szakképesítés kimenettel, a meglévő mezőgazdasági ágazathoz tartozó mezőgazdasági technikus szakképesítés mellett.
2008. szeptember 1-től az intézményünk felvette a "Szent Bazil" nevet, melyről olvashat a Névadónk menüben.

Hitünk sajátos jellegzetességeit nem csak a szertartásainkon, imáinkon és köszönésünkben éljük meg, és nem csak a hittan órákon, a kántorképzéssel, az énekkari részvétellel, az ikonfestészettel mélyítjük el, hanem ennek elemei megjelennek az irodalom, történelem, nyelvi órákon, az ének, rajz, földrajz tantárgyakban is.

Iskolánk eddigi igazgatói

Dr. B. Papp János (1991 - 1994)

Tóth Tamás (1994 - 1999)

Debreczeni Csaba (megbízott igazgató) (1999 - 2000)

Leleszi Tibor (2000 - 2006)

Szilágyi János (2006 - 2010)

Debreczeni Csaba (2010 - 2015)

Szilágyi Gábor

Végh Attila 
(2020-2022)

Juhász Anikó (2022 -)